กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจ 
<เชิญรับชมหน้ารวม...คลังปัญญาท้องถิ่น>
ภาพแสดงวงจรชีวิต ของปูม้า
วงจรชีวิตปูม้า
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา (ซ้ายมือ)
นายกเทศมนตรี
ปูจะอยู่ในตระกร้าพลาสติก
ภายในคอนโดปู
ภาพชัดๆของปูม้าที่กำลังมีไข่
ดูภาพปูไข่แบบชัดๆ
เตรียมยกคอนโดปูลงทะเล
เตรียมยกลงทะเล
   คลังปัญญาท้องถิ่น ภาคภูมิใจนำเสนอ.....โครงการคอนโดปูไข่ ( ปูม้า )
ปูม้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูง ด้วยรสชาติที่ถูกใจของนักบริโภคหลายๆคน ความต้องการปูม้า
เข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและการส่งออกจึงเพิ่มมาเป็นทวีคูณ การลดลงของประชากรปูม้า ทั้งจากสภาพการ
ทำประมงแบบทำลายล้างถิ่นที่อยู่อาศัย  การใช้เครื่องมือประมงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แม้กระทั่งสัตว์วัยอ่อน
และในกรณีของปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ซึ่งแม่ปูจะสามารถผลิตไข่ได้คราวละเกือบ 1-1.5 ล้านฟอง ประกอบ
กับสภาพทางธรรมชาติของแหล่งน้ำถูกรบกวน ทั้งด้านกายภาพและคุณภาพของแหล่งน้ำ ส่งผลต่อปริมาณปู
ม้าในทะเลและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ที่ยึดอาชีพการประมงปูม้าเป็นอาชีพหลัก    
แนวทางแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองศรีราชา โดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรี เน้นเรื่อง
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกระบวนการที่
เหมาะสมและยั่งยืน " โครงการคอนโดปูไข่ (ปูม้า) " จึงประสบผลสำเร็จและพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
      ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ชาวประมงกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรีหารือร่วมกันถึงสภาวการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และการทำประมงปูม้า
2. ชุมชนริมทะเล เป็นแกนนำในการทดลองปฎิบัติการตามโครงการคอนโดปูไข่ ด้วยความช่วยเหลือ
เชิงวิชาการจากสถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักและผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน เน้นการใช้เทคโนโลยี่ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน                                                                       
3. ใช้การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมรับรู้ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี หน่วยงานรัฐและ
เอกชนผู้สนใจที่จะเรียนรู้และให้ฝึกปฎิบัติการร่วมกันอย่างไม่ปิดบัง                                                      
4. ชุมชนศรีราชานคร ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาที่มีลักษณะเป็นเมืองธุรกิจ-บริการได้
เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการด้วยเห็นประโยชน์ของส่วนรวม และความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชาย
ฝั่งและการเจริญเติบโตของชุมชนในทางอ้อม เนื่องด้วยร้านอาหารที่มีมากมายในชุมชนจะสามารถมีอาหาร
ทะเลซึ่งเป็นปูม้านี้ไว้บริโภคได้อย่างยั่งยืน                                                                                      
5. ขยายเครือข่ายการทำโครงการคอนโดปูไข่ ไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยู่แนวชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี และ
ชายฝั่งภาคตะวันออกและชายฝั่งของประเทศไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน                                             
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและชาวประมงทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนทั้งในระดับประเทศ
และการเรียนรู้ในระดับสากล                                                                                                        
วิธีการ
- ปูม้ามีไข่นอกกระดองที่ชาวประมงจับได้และรับซื้อจากพ่อค้าในขณะที่ยังมีชีวิต จะนำมาใส่ตะกร้าที่
ทำการดัดแปลงให้เป็นที่อยู่                                                                                                         
- ให้อาหารจำพวกปลาสดทุกวัน จนกระทั่งปูม้าปล่อยไข่ออกจนหมด ระยะเวลาประมาณ 3-15 วัน    
- จดบันทึกจำนวนแม่ปูม้าจัดเก็บไว้ เป็นสถิติเพื่อการประเมินผล                                                 
- ร่วมกับหน่วยงานวิจัยในพื้นที่เพื่อศึกษาปริมาณปูม้าในทะเล เพื่อประเมินศักยภาพในการทำประมง
ปูม้าและใช้วัดผลความสำเร็จของโครงการ                                                                                     
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล...เทศบาลเมืองศรีราชา และนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีผู้ให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์
( ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพด้านซ้ายมือ เพื่อดูภาพขยายขนาดใหญ่ )>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 28032010/Y7)