กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจ 
<เชิญรับชมหน้ารวม...คลังปัญญาท้องถิ่น>
ภาพการประชุม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
ประชุมเตรียมจัดงาน
ถนนเลียบชายทะเล  กำหนดเป็นสถานที่จัดงาน
ถนนสายชายทะเล
นายอำเภอสัตหีบ ลั่นฆ้องชัย เปิดถนนสายวัฒนธรรม
เปิดถนนคนเดิน
ภาพบรรยากาศ  ในงานถนนคนเดิน  ในวันแรก
วันแรกของการเปิดงาน
ในงานมีการแสดงกิจกรรมของเด็กๆ
กิจกรรมการแสดง
กิจกรรมรำวงย้อนยุค
รำวงย้อนยุค
   คลังปัญญาท้องถิ่น ภาคภูมิใจนำเสนอ.....โครงการ " ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสัตหีบ "
ประวัติความเป็นมาของโครงการ...ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสัตหีบ คงมีจุดเริ่มต้นมาจาก การจัดการประชุม
ในกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายชายชาญ เอี่อมเจริญ
นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในการประชุม และยังมีหน่วยงานและบุคคล ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อม
เพรียงในการประชุมกำหนดให้มีการเลือกถนนสายวัฒนธรรมขึ้น 1 สาย เพื่อเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยได้ทำการคัด
เลือกให้ถนนสายเลียบชายทะเลจากวัดหลวงพ่ออี๋ ไปจนถึงร้านเบสท์เก่าตลาดสัตหีบ ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมเนื่อง
จากเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอำเภอสัตหีบแล้วนั้นยังเป็นชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ซึ่ง
จากการบอกเล่าจาก พ่อค้า แม่ค้า ส่วนใหญ่ก็ต่างเห็นด้วย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ในการจัดงานถนนสาย
วัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอสัตหีบ ในครั้งนี้ให้ยั่งยืนต่อไป.
      อำเภอสัตหีบเปิดกิจกรรม " ถนนคนเดิน ในวันแรก "
และเมื่อ...วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานในการ
เปิดถนนสายวัฒนธรรม และโครงการวัฒนธรรมสายใยในชุมชน ณ.บริเวณหน้าวัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) ถนนเลียบ
ชายทะเล ให้เป็นถนนชุมชนสำหรับคนเดินได้มีทางเลือกใหม่ ในการจำหน่ายและซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่น โดยมี
พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  และตัวแทนของ
หน่วยงานตลอดจนองค์กรการปกครอง ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน ที่ต่างทราบข่าวมาร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทาง
การและจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก โดยถนนคนเดินแห่งนี้จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 14.00 น. จนถึงเวลา 22.00 น.และสินค้า
ที่จะนำมาจำหน่ายนั้นต้องเป็นสินค้าประเภทโอท๊อปสินค้าของท้องถิ่น ซึ่งปรากฎว่าได้รับความสนใจจาก พ่อค้า แม่ค้า
และผู้คนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอ
สัตหีบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการลั่นฆ้องชัยและตัดริบบิ้น เปิดถนนสายวัฒนธรรมสัตหีบ อย่างเป็นทางการ.
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสัตหีบ
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว ของเทศบาลเมืองสัตหีบ
3. เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
4. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรม ซึ่งดำรง
ไว้ซึ่ง ความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนสัตหีบ
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เวลาว่าง
ในการแสดงออกถึง กิจกรรมและความสามารถในด้านต่างๆ
6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมือง สู่สัตหีบเมืองที่น่าอยู่
" ถนนคนเดิน เมืองสัตหีบ "
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน หรือ กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสัตหีบ
หรือเรียกง่ายๆในชื่อ " ถนนคนเดิน เมืองสัตหีบ " ปัจจุบันอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมให้เป็นถนนคนเดินบริเวณถนนเลียบชายทะเล ตั้งแต่วัดสัตหีบ ไปจนถึงสะพาน
ปลาประเทืองตลาดสัตหีบ โดยมีกำหนดงานจัดขึ้นในทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยงานจัดให้มีขึ้นในช่วงเวลา
บ่ายแดดร่มลมตก เทศบาลจะทำการปิดถนนสายเลียบชายทะเล และจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งนักท่องเที่ยวต่าง
ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมงาน และจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคับคั่ง ดังนั้นหากท่านนักท่องเที่ยวท่านใด หากมี
โอกาสได้เข้ามาท่องเที่ยวอำเภอสัตหีบ ในช่วงเวลาวันเสาร์แรกของเดือนก็สามารถวางโปรแกรมการท่อง
เที่ยวของ " ถนนคนเดิน เมืองสัตหีบ " บรรจุให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของท่านได้อีกจุดนึง...ครับ
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล...กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ ที่ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์สัตหีบบีชให้เราได้รับชมกันครับ
( ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพด้านซ้ายมือ เพื่อดูภาพขยายขนาดใหญ่ )>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 15112011/Y7)