กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจประวัติวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ชื่อของวัดนี้ตั้งตามสมณศักดิ์ เจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวรซึ่ง
เป็นสมณศักดิ์ในครั้งนั้น ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ในครั้งนั้น
ของพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.

แผนที่ไปวัดญาณสังวราราม
ความเป็นมา นายแพทย์ขจร และคุณหญิง นิธิวดี อ้นตระกูล ต.จ. เป็นผู้ถวายที่ดิน
จำนวน 500 ไร่เมื่อ พ.ศ.2519 โดยการนำของ นางวิราณี องคสิงห์ ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว
และนายสนิท และนางปรียา ฉิมโฉม อดีตผู้อำนวยการผังเมือง หรืออธิบดีหญิงคนแรก
ของประเทศไทยเป็นสถาปนิกผู้วางผังวัด และออกแบบคุมการก่อสร้างอาคารสำคัญ
ทั้งหมดโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถเมื่อ พ.ศ.2512 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาปริณายก ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร ทรง
เป็นประธานการสร้างฝ่ายบรรพชิต และพลอากาศโท ไสว ช่วงสุวนิช ขณะที่กำลังอยู่
ในตำแหน่งผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่านคฤหัสถ์ ในครั้ง
นั้นคุณหญิงละมูน มีนะนันท์ ท.จ. ได้บริจาคเงินเป็นรายแรกจำนวน ห้าแสนบาท...
 
วัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมหากรุณายกให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และทรงมีพระราชศรัทธา
รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้สร้าง ล้อคเก็ตพระบรมฉายาลักษณ์
พร้อมพระราชทานพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลย์เดช ปร. สำหรับตอบแทนน้ำใจผู้ร่วมสร้างวัดโดย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และพระราชโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ทรงโดยเสด็จด้วยตลอดมา และอีกทั้งพระองค์ยังพระราชทานทรัพย์ในทางต่างๆเป็นอันมาก
ขับรถเข้ามาภายในวัด
เข้ามาด้านใน
วิหารพระศรีอริยเมตไตรย
พระศรีอริยเมตไตรย
ด้านในของวิหารพระศรีอริยเมตไตรย
ด้านในวิหาร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จย่า
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษ ทรงรับบริจาคสร้างวัดนี้ด้วยพระ
องค์เอง และยังทรงรับล้อคเก็ตพระบรมฉายาลักษณ์ไปพระราชทานด้วยพระหัตถ์ และพระองค์ทรงปั้นพระพุทธรูป
องค์น้อย เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่บริจาคเงินสมทบในการสร้างวัดนี้อีกด้วย และเมื่อพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งแรก
เพื่อทรงตัดลูกนิมิตและทรงพระราชดำรัสกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ในครั้งที่ท่านสมเด็จพระสังฆราช ยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร ทรงรับสั่งในขณะนั้นว่า
" ควรเป็นวัดสำหรับผู้ไปปฎิบัติ เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพดี " ทรงมีพระราชดำรัสเช่นนี้เนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นว่า
วัดญาณเป็นวัดที่สงบงดงามด้วยแมกไม้และขุนเขาเหมาะกับผู้ที่ต้องการปฎิบัติธรรมและระยะทางไม่ไกลเท่าใดนัก
วัดญาณสังวราราม ความจริงมีเนื้อที่เพียง 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา กว้างใหญ่ไพศาลด้วยโครงการพระ
ราชดำริที่ล้อมรอบกว่าอีกสองพันไร่อาทิเช่น วิหารพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งเป็นแบบศิลปไทยแท้อันปราณีตบรรจง
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฎิมาใหญ่งดงาม ซึ่งพระองค์ทรงได้รับน้อมเกล้าถวายจากคณะผู้สร้างและพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าอัญเชิญพระพุทธปฎิมานี้ให้ไปประดิษฐานในวิหารพระศรีอริยเมตไตรยแห่งนี้...
พระบรมธาตุเจดีย์ มหาจักรีพิพัฒน์ เป็นเจดีย์ใหญ่สีขาวสะดุดตา ที่ภายในของเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดของเจดีย์บริเวณชั้นบนที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารี
ริกธาตุนั้น อนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะบูชาเท่านั้น แต่ห้ามมิให้ทำการบันทึกภาพใดๆของพระธาตุ...
อริยาคาร เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนของ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพบูชาและให้ความนับถือของคนไทย
ทุกคนตั้งแต่สมัยในอดีตเช่น หลวงพ่อโต, อาจารย์มั่น, หรือหลวงปู่แหวน อยู่ในท่านั่งวิปัสนากัมฐานให้ได้ชมกัน...
พระปกเกล้าอริยเขต พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานประชาธิปไตยให้กับ
แผ่นดินไทยทรงประทับนั่ง มีข้อความกินใจว่า " ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิม
ให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้าให้แก่คณะใดหรือผู้ใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้
อำนาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง ของประชาราษฎร " อันเป็นข้อความอมตะที่อยู่ในใจคนไทย...
พระอุโบสถ ประจำวัด
พระอุโบสถ
พระประธานในโบสถ
พระประธาน
พระบรมธาตุเจดีย์ มหาจักรีพิพัฒน์
พระบรมธาตุเจดีย์
ทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุ
พระบรมธาตุ
หอที่ประดิษฐานกลองพระราชทาน
หอกลอง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปกเกล้า
ข้อความที่แท่นพระรูป อยากให้เข้าไปอ่านกัน
ข้อความอมตะ
อาคารที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของเกจิอาจารย์ชื่อดัง
พระอริยคาร
ตำหนักของ สมเด็จพระสังฆราช
ตำหนักพระสังฆราช
พุทธคยา
พุทธคยา
ในเขตโครงการพระราชดำริ นอกเหนือจากนี้บริเวณรอบๆของวัดญาณสังวรารามได้ทรงโปรดเกล้าให้มีโครงการพระราชทานต่างๆอีกเกิดขึ้นมากมาย
อาทิเช่น ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นหลายแห่ง เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้สอยโดยสะดวกบริเวณวัดและ เป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และมรพระราชปรารภให้สร้างศาลาริมอ่าง พระราชทานนามว่า ศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ และอีกทั้งยังได้โปรดเกล้าให้สร้าง
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เริ่มแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงต่อมาได้ขยายเป็น 30 เตียงซึ่งให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนโดยทั่วไป
ทรงจัดให้มีการสร้างศูนย์อบรมยุวเกษตรกรขึ้น และโปรดเกล้าให้มีการปลูกป่าปลูกผลไม้เพื่อเรียกนกและความสมบูรณ์ของผืนป่าให้กลับมาอย่างในอดีตอีกด้วย...
หมายเหตุ การเยี่ยมชมผู้เข้าเยี่ยมชมควรแต่งกายให้สุภาพ และปฎิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด
งดเสียงดังเพราะเป็นสถานที่เจริญภาวนาของพระสงฆ์ และบางจุดของวัดห้ามมิให้ทำการถ่ายภาพ
เอารูปสวยๆมาฝากกันโดยเพื่อนๆสามารถ คลิ๊กที่ภาพด้านบนได้ทุกภาพ เพื่อดูรูปแบบใหญ่ๆกัน...>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 14102009/Y7)