ประเทศไทย...มีพื้นที่ขนาบด้วยฝั่งทะเลถึงสองด้าน โดยรวมความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศรวมกันได้ประมาณ 2600 กิโลเมตร พื้นที่ตลอดความ
ยาวของชายฝั่งทะเลล้วนอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมายเช่น ป่าชายเลน ปะการัง และหญ้าทะเล รวมถึงมีสัตว์น้ำต่างๆมากมาย ที่อาศัยอยู่โดยทั่วไป
แต่เนื่องจาก...การขาดการจัดการที่ดีโดยจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ โดยมีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือยแบบไม่มีขีดจำกัด อีกทั้งการถูกทำลายจากธรรมชาติเช่นเกิดปรากฎการณ์ เอลนินโย โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ 2534 เรื่องมาตรการเร่งด่วนจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ด้านป่าชายเลนและปะการัง    โดยรัฐบาลต้องเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมประมง
กรมป่าไม้ กรมที่ดิน รวมถึงกองทัพเรือ    ให้ดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางทะเล จากที่เป็นอยู่ปัจจุบันมิให้เสื่อมโทรมลงไปมาก
กว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ให้มีมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป...
กองเรือป้องกันฝั่ง...มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการอุทยานใต้ทะเลพื้นที่สัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง
โดยกำหนดพื้นที่ให้ เกาะขาม เป็นเป้าหมายแรกในการจัดทำอุทยานใต้ทะเล เนื่องจากเกาะขามประกอบด้วย
ระบบนิเวศน์เหมาะสมและมีลักษณะทางอุทกศาสตร์ ในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของปะการัง
เกาะขาม...เป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร รูปร่าง
ลักษณะคล้ายตัว H ในภาษาอังกฤษ  โดยเกาะขามนั้นเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ และชาย
หาดที่สวยงาม และแนวปะการังที่สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ เหมาะกับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความรู้ด้านวิชาการ   ทั้งเกาะขามนั้นก็เป็นพื้นที่ๆอยู่ไม่ห่างไกลจากชายฝั่งมากนัก
" แค่ลอยตัวไปตามแนวเชือก เราก็จะเห็น " " ใช้เวลานาน กว่าจะก่อตัวได้ขนาดนี้ " " สวยเชียว " " ปะการังแผ่น "
" ปะการังแผ่น ปะการังโต๊ะ เริ่มฟื้นสภาพ " " ให้เค้าอยู่ในทะเล ดีกว่าไปอยู่ในตู้ปลา นะครับ " " สีสรร และรูปร่าง แปลกตา " " ไม่มีใครมารบกวน "
" ไม่ต้องไปไกลถึง สิมิลัน " " ชีวิตใต้ทะเลที่หลากหลาย " " ปะการังแปรงล้างขวด " " นานมากกว่าจะโตขนาดนี้ "
ชายหาดที่สำคัญของเกาะขามมี 2 แห่งคือ ชายหาดด้านทิศเหนือจะมีลักษณของทรายที่ละเอียดและขาวสะอาดเหมาะกับการเล่นน้ำ และการสันทนาการทางน้ำ
ส่วนชายหาดด้านทิศใต้นั้นจะเป็นหาดทรายหยาบโดยจะมีหินกรวดมนเป็นสีต่างๆและจะมีโขดหินกระจายอยู่ทั่วไป เหมาะกับการศึกษาสภาพของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเมื่อเราลองสำรวจโดยการดำน้ำลึกลงไปรอบๆบริเวณของเกาะขามจะพบว่า มีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่รอบเกาะโดย
เฉพาะด้านทิศเหนือของตัวเกาะจะเป็นบริเวณที่มีปะการังที่สวยงาม โดยเราจะพบปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะหรือปะการังแผ่นและปะการังมันสมองโดยแนว
ปะการังเหล่านี้จะอยู่ในเขตน้ำตื้น ที่มีความลึกประมาณ 3-6 เมตร นอกจากนั้นในแนวปะการังยังพบปลาทะเลสวยงามได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่
ปลากะรัง และสัตว์ทะเลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบริเวณดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับการดำน้ำทั้งการทั้งแบบการดำน้ำลึก และการดำน้ำแบบผิวน้ำอีกด้วย

" นำท่อพีวีซี มาตัดเตรียมขึ้นรูป "
" เจาะรูเพื่อยึดปะการังกับแปลง "
" การขึ้นรูปแปลงปะการัง "
" แปลงปะการังที่เสร็จแล้วเตรียมไปลงในพื้นที่ "
" ขั้นการเตรียมกิ่งพันธุ์ "
" จะใช้กิ่งพันธุ์ปะการังที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น "
" สภาพกิ่งพันธุ์ที่พร้อมดำเนินการ "
" แปลงปะการังที่เตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว "
" นำแปลงปะการัง ลงไปยังพื้นที่ที่เตรียมไว้ "
" สภาพแปลงปะการังที่ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว "
" สภาพแปลงปะการังเมื่อผ่านไป 1ปี "
" สภาพแปลงปะการังเมื่อผ่านไป 2-3ปี "
แนวทางการอนุรักษ์...โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อุทยานใต้ทะเล
เกาะขาม มีกลุ่มงานที่ต้องดำเนินการ 5 กลุ่มงาน
ดังต่อไปนี้.....

1...กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล
ได้แก่งานจัดทำผังรายละเอียดทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ และใต้น้ำโดย
พัฒนาจากแผนผังเดิมเมื่อปี พ.ศ.2539 ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการวางแผนงาน เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ
งานวางทุ่นผูกเรือ เขตแนวปะการัง เขตพื้นที่ว่ายน้ำ งานวางแนวเชือกดำน้ำดูปะการัง ตรวจการณ์ใต้น้ำและผิวน้ำเพื่อเก็บข้อมูลและป้องกันการทำลาย.
2...กลุ่มงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางทะเล ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้ งานปลูกย้ายปะการัง โดยดำเนินการร่วมกับ นสร.กร.
งานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำโดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานปลูกพันธ์ไม้บนเกาะ งานเก็บขยะ และงานวางสิ่งของที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล.
3...กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาด้านวิชาการ ประกอบไปด้วย  งานสร้างอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก งานกำหนด
พื้นที่บนเกาะและใต้น้ำเพื่อกิจกรรมสันทนาการสำหรับศึกษาธรรมชาติและการฟื้นฟู จัดทำป้ายชื่อแสดงพันธ์ไม้บนเกาะ  และงานจัดหาอุปกรณ์ดำน้ำ.
4...กลุ่มงานทางด้านวิชาการ ประกอบไปด้วยงานเฝ้าระวังระบบนิเวศวิทยา  โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่น การตรวจหาความเค็มของ
น้ำทะเลการหาปริมาณโลหะหนักในทะเล งานจัดทำคู่มือสำหรับนักเรียน งานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทางด้านวิชาการกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลกับมหาวิทยาลัยบูรพา งานสัมนาทางด้านวิชาการเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ งานประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์.
5...กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  งานจัดทำของชำร่วยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์  งานจัดทำสไลด์หรือ
จัดทำวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรมอาสาสมัครดำน้ำเพื่อการประชาสัมพันธ์  และงานจัดเรือประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน.

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอนุรักษ์...

1...ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนเกาะขามและบริเวณใกล้เคียง จะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
2...ได้แนวทางในการปฏิบัติประจำที่เป็นระบบที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการของเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม                              
3...ได้แนวปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทั้งการเยี่ยมชมในลักษณะท่องเที่ยวชมความงาม และการเยี่ยมชมในเชิงศึกษาธรรมชาติ  
4...ปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นกับผู้เยี่ยมชม และผู้ที่มีความสนใจให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนธรมชาติ 
               
รวมภาพท่องเที่ยวเกาะขาม มีนาคม 2550
สัตหีบบีชได้กลับไปเที่ยวชมอีกครั้ง...
ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยือนเกาะขามอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ไปซะนานนะครับ
และเราได้นำรูปภาพเอามาฝากกันครับ.....คลิ๊กที่ภาพเล็กด้านล่างนี้เพื่อดูภาพแบบใหญ่ๆกันได้นะครับ
เข้าทางด้าน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จะสะดวกที่สุดครับ
ทางเข้าจากถนนใหญ่
ปากทางเข้า หมู่บ้านช่องแสมสาร
ช่องแสมสาร
ไปท่าเรือเขาหมาจอ
ไปท่าเรือเขาหมาจอ
บริเวณท่าเรือ เขาหมาจอ
ที่ท่าเรือ
นั่งเรือไปเกาะขาม
นั่งเรือไปเกาะขาม
ถึงแล้วเกาะขาม
ถึงเกาะแล้วครับ
นั่งเรือท้องกระจก
เรือท้องกระจก
วิวชายหาด
ชายหาดเดือนมีนา
หาดทรายขาวเชียว
หาดทรายขาว
ขึ้นไปจุดชมวิว
แนะนำให้ลอง
จุดชมวิว
ตรงจุดชมวิว
วิวจากจุดชมวิว
ถ่ายจากจุดชมวิว
เกาะไปตามแนวเชือก ดำผิวน้ำดูปะการัง
ดูปะการัง
คลื่นลมสงบดีจัง
ทะเลสวย
ใครเคยไปมุมนี้บ้าง
เคยไปนั่งเล่นมั๊ย
สะพานไม้ ด้านข้างเกาะ
สะพานไม้ข้างเกาะ
ที่อาบน้ำจืดบนเกาะ
ที่อาบน้ำจืด
ห้องน้ำบนเกาะ
ห้องน้ำ
ร้านอาหารตามสั่งบนเกาะ
ร้านอาหาร
แอบถ่ายชาวบ้านเค๊า
แอบถ่าย

คำแนะนำในการเที่ยวเกาะขาม... การท่องเที่ยวเกาะขามนั้นเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า
เย็นกลับโดยกิจกรรมที่ทำบนเกาะนั้นเราสามารถทำกิจกรรมอันประกอบด้วย การดำน้ำแบบผิว
น้ำชมปะการัง หรือการชมปะการังด้วยเรือท้องกระจก หรือการเดินชมพืชพรรณไม้บนเกาะ
การนั่งเรือไปเกาะขาม... ขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ (ดูจากแผนที่ด้านข้างนี้)
โดยเรือเที่ยวแรกออกจากฝั่งประมาณ 09.00 น.กลับเที่ยวแรกประมาณ 13.00 น.
อัตราค่าเยี่ยมชม... คนละ 200 บาท.เป็นค่าเรือไปและกลับรวมถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ ยกเว้นอุปกรณ์ดำน้ำต้องเช่าเป็น ชั่วโมงๆละ 30 บาท.
ติดต่อสอบถามได้ที่... กองกิจการพลเรือน กองเรือป้องกันฝั่ง ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
โทร.038_432170 หรือ 08_99369409 ติดต่อท่าน เรือเอก สนั่น....
+++ป.ล ผมจงใจทำภาพให้มันเล็กนะครับ หากสนใจเพื่อนๆต้องคลิ๊กเข้าไปดูเองนะครับ+++
เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่สะดุดและเพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่พัก
เพื่อนๆสามารถ ...คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่ของสถานที่พักใกล้เคียง>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 17102009/Y7)