เกาะแสมสาร
 
ลักษณะโดยทั่วไป... เกาะแสมสารมีลักษณะเป็นรูปทรงยาวรี ขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ลักษณะดินลูกรังปนหินลูกรัง ภูมิประเทศ
บนเกาะประกอบไปด้วย ภูเขาขนาดใหญ่ 1 ลูก สูงประมาณ 167 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของเกาะและภูเขาขนาดย่อม 1 ลูก สูงประมาณ 159 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของ
เกาะและมีเนินขนาดความสูงเล็กน้อยอีกบางส่วน เกาะแสมสารเป็นเกาะหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ทางทิศใต้ของแหลมแสมสาร ออกไปประมาณ
2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากฝั่งของอำเภอสัตหีบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่บนเกาะทั้งหมดจำนวน 2738 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา.
 
  ชายหาดบนเกาะแสมสาร..... มีชายหาดรวมทั้งสิ้น 5 แห่งได้แก่
หาดเทียน    อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร
หาดแหลมฝรั่ง    อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะแสมสาร
หาดเตยและหาดกรวด    อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร
หาดลูกลม    อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะแสมสาร
ความสัมพันธ์ของเกาะแสมสารที่มีต่อชุมชน... ในอดีตเกาะแสมสารนั้นมีชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่โดยมีหลักฐานเป็นบ้านเรือน หรือวัดปลูกสร้าง
อยู่บนเกาะแสมสาร และชาวบ้านบนเกาะก็จะมีอาชีพหลักคือการทำประมง แต่ต่อมาเมื่อมีการขอความร่วมมือจากทางราชการเพื่อใช้พื้นที่ของเกาะแสมสาร
เพื่อการอนุรักษ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะจึงได้ย้ายถิ่นฐานจากบนเกาะแสมสารขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งปัจจุบันก็คือ " ตำบลแสมสาร "  ซึ่งแต่เดิมนั้นก่อนที่จะเป็น
ตำบลแสมสารนั้นในอดีตพื้นที่นี้ก็คือหมู่ 5 ของตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ แต่ต่อมาได้ทำเรื่องของเป็นตำบลเนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจาก
" หมู่บ้านแสมสาร " ให้เปลี่ยนเป็น " ตำบลแสมสาร " โดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก.
และในส่วนของ " เกาะแสมสาร " หลังจากที่กองทัพเรือได้เข้าไปทำการอนุรักษ์แล้วปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านซึ่งเคยอยู่อาศัยบนเกาะแสมสาร ได้เข้า
ไปเยี่ยมเกาะแสมสารได้ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันไหลของตำบลแสมสาร จะมีประเพณีฉลองสงกรานต์ของชาวบ้านตำบลแสมสารโดยมีการข้ามเรือ
จากฝั่งไปฉลองและทำบุญที่วัดที่อยู่บนเกาะแสมสาร โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือเป็นอย่างดี คาดว่าต่อไปประเพณีนี้จะได้รับความสนใจจากนัก
ท่องเที่ยวอย่างมากในอนาคต ซึ่งชาวบ้านชุมชนแสมสารเองก็มีความสำคัญกับเกาะแสมสารเพราะลำพังจะพึ่งเพียงกำลังของทหารเรือที่จะดูแลรักษาเกาะ
แสมสารแต่เพียงอย่างเดียวการทำงานคงยากลำบาก   แต่หากมีชุมชนเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ   ก็จะทำให้เกาะแสม
สารยังคงความอุดมสมบูรณ์ได้ต่อไปในอนาคต และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในการร่วมมือของราชการและชุมชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป...
 
ภาพของหมู่บ้านชุมชนตำบลแสมสารและเกาะแสมสาร
หมู่บ้านแสมสาร
ชุมชนแสมสารติดกับพิพิธภัณฑ์
เขาหมาจอ
เกาะ 9 เกาะที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เกาะเล็กที่เห็นสองเกาะคือ เกาะปลาหมึกและเกาะขาม


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการทรงงานด้านพฤกษศาสตร์
 
           เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยและทรง
      สนพระทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตของ
      ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของสรรพสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ และความหลากหลายของ
     พรรณพืชตลอดจนป่าไม้อันเป็นถิ่นกำเนิด    อยู่ในความสนพระทัยของพระองค์มานานแล้วเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
     ทรงโปรดหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา  และเมื่ออ่านแล้วทรงจดจำเรื่องราวได้หมด ระหว่างโดยเสด็จพระบาท
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมพสกนิกรทั่วประเทศได้ทรงสังเกตุศึก
     ษาธรรมชาติและพรรณไม้อยู่เสมอ ทรงใฝ่ในความรู้และวิทยาการใหม่ๆ    ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสังเกตุ
     และจดจำเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ได้ทรงทอดพระเนตร  พร้อมทรงจดบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นโดยละเอียดอยู่เสมอ.

        การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ
   ความเป็นมาของโครงการ... โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกาะแสมสาร
    สนองพระราชดำริโดยกองทัพเรือ ได้ดำเนินการเบื้องต้นเมื่อปี 2540 คณะสำรวจของ ดร.พิศิษฐ วรอุไร   ทำการ
    สำรวจบริเวณเกาะแสมสาร   จากการสำรวจของคณะปฎิบัติงานบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้
      ศึกษาเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยร่วมกับกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้แล้ว มีความเห็นสรุปว่า  " เกาะแสมสาร "    เป็นเกาะที่มีความเหมาะสมที่จะทำการ
    อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องจากมีความหลากหลายของพันธุ์พืช และในปี 2541 ทางกองทัพเรือมีความพร้อมทั้งหน่วยงานและพื้นที่ จึงขอเข้าร่วมสนองพระราช
    ดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่เกาะแสมสาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัย
    อนุมัติแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่กองทัพเรือเสนอโดยทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมโดยสรุปได้ดังนี้.
          1) ให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เกาะแสมสาร มีรูปแบบการดำเนินการคล้ายคลึงกับที่ เกาะปอร์กอรอล ประเทศฝรั่งเศส
          2) ให้มีการรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด ทั้งพืชบนดินและพืชน้ำ โดยเน้นระบบนิเวศวิทยาและแบบภาพรวม
          3) ให้รวมเอาเกาะเล็กๆ รอบเกาะแสมสารเข้าไว้ในโครงการฯ ในรูปแบบลักษณะผสมผสาน
          4) ให้ลงมือดำเนินการเร็วที่สุด โดยปฎิบัติงานและพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นรายปี
   จากการสำรวจเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง.....
    ของคณะสำรวจพรรณพฤกษชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะปฎิบัติงานวิทยาการและคณะวิทยปฎิบัติการ   โดยการรวมตัวของนักวิชาการหลายสถาบันทำการ
    สำรวจเกาะแสมสารและข้างเคียง นับแต่ยอดเขาถึงชายฝั่งเพื่อรวบรวมข้อมูลระบบนิเวศน์เกาะ สำหรับการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์
    พันธุกรรมพืชตามโครงการฯ ที่สมบูรณ์ของประเทศไทย ได้ทำการสำรวจและจำแนกสังคมพืชของหมู่เกาะแสมสารไว้ได้ดังนี้...
  สังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร จัดเป็นประเภท สังคมพืชฝั่งทะเล (Littoral vegetation) ได้แก่
1.  สังคมพืชชายหาด (strand vegetation) แบ่งย่อยตามสภาพพื้นที่เป็น 2 แบบ ได้แก่ สังคมพืชหาดทราย และ สังคม
     พืชตามโขดหิน
2.  สังคมพืชป่าชายเลน (mangrove vegetation) พบตามร่องน้ำเล็กๆชายฝั่ง ไม่ปรากฎลักษณะโครงสร้างของป่าที่ชัด
     เจนประกอบไปด้วย พรรณไม้ป่าชายเลนขึ้นโดดเดี่ยวเพียงไม่กี่ชนิด

3.  สังคมพืชป่าดิบแล้ง (ฝั่งทะเล) (littoral dry evergreen forest)
4.  สังคมพืชหน้าผา (cliff vegetation)

5.  สังคมพืชป่ารุ่น ป่าเหล่าหรือป่าใสอ่อน (secondary growth)
  ..............................................................................................................................................................................................................................
เรามีภาพของพืชบางส่วนที่นำมาจากหนังสือ " หมู่เกาะแสมสารป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ " ขอเน้นคำว่า " บางส่วน "   นะครับเพราะเนื้อหาของเกาะ
แสมสารที่จะนำเสนอยังมีส่วนอื่นๆอีกมาก และผมได้นำภาพในหนังสือนี้ไปแสกนมาด้วยความละเอียดแบบสุดโต่ง และมาลงในเว็บให้เป็นขนาดใหญ่
และไม่มีการตกแต่งกราฟฟิคสีสรรใดๆเลย เผื่อน้องๆหนูๆครูอาจารย์อาจต้องนำภาพของพืชพรรณที่ลงไว้นี้เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาได้นะครับ
..............................................................................................................................................................................................................................
 
พรรณไม้ของสังคมพืชหาดทราย..... ( นำภาพมาให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น )
 
ไม้เถาเนื้ออ่อน มียางสีขาว ลำต้นทอดเลื้อย ไปตามหาดทราย
ไม้พุ่มสูง 3-6 เมตร ลำต้นส่วนบนแตกแขนงสั้นๆ มีรากอากาศยาว ใบรูปรางน้ำ ขอบจักเป็นหนามแข็ง
ไม้ต้นขนาดเล็ก ทุกส่วนมียางสีขาว เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ
ไม้พุ่มรอเลื้อย แตกกิ่งระเกะระกะ ขึ้นเป็นกลุ่มๆตามเนินทราย
ไม้พุ่มรอเลื้อย ขึ้นเป็นกลุ่มๆ ตามเนินทราย ใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่นเหม็นเขียว
ไม้เถา ขึ้นพันพุ่มไม้อื่นบนเนินทราย ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง
ผักบุ้งทะเล
เตยทะเล
ตีนเป็ดทะเล
สำมะงา หรือเขี้ยวงู
ช้าเลือด
ถั่วคล้า
 
พรรณไม้ของสังคมพืชตามโขดหิน..... ( นำภาพมาให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น )
 
ไม้ต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้าง  เป็นไม้หายาก
ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ขึ้นตามโขดหินติดกับหาดทราย
ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งแขนงมาก ดอกแรกบานสีเหลือง แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง
ไม้ต้นขนาดใหญ่ ทุกส่วนมียางสีเหลืองอมเขียว ดอกสีขาว กลิ่นหอม
ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
ไม้ต้นขนาดเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ดอกสีขาว บานกลางคืน มีกลิ่นหอม
ตะบัน
เทียนทะเล
โพทะเล
สารภีทะเล
หมันทะเล
โกงกางหูช้าง
 
พรรณไม้ของสังคมพืชป่าชายเลน..... ( นำภาพมาให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น )
 
ไม้ต้นของป่าชายเลน พบน้อยมากในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร ทุกส่วนมียางสีขาวมีพิษ
ไม้ต้นขนาดกลาง ขึ้นโดดเดี่ยวตามร่องน้ำ ที่เป็นเลนปนทราย มีดอกสีเหลือง
ตาตุ่มทะเล
แสมขาว
 
พรรณไม้ของสังคมพืชป่าดิบแล้ง ( ฝั่งทะเล )..... ( นำภาพมาให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น )
 
ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งแขนงระเกะระกะคล้ายไม้พุ่ม ใบใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้
ไม้ขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เป็นพรรณไม้เด่นชนิดหนึ่งในป่าดิบแล้ง
ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียงสลับ เนื้อไม้ใช้แก้ลมพิษ แก้ไข้กามโรค
ไม้ต้นขนาดเล็ก ลำต้นและกิ่งมีหนาม เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ
ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทึบ ไม้ใช้ทำด้ามเครื่องมือ เมล็ดใช้ทำยาถ่ายพยาธิ
เป็นลำใยประเภทไม้ต้นรอเลื้อย แผ่พุ่มเรือนยอดออกไปได้ไกล ให้ช่อดกและผลดก เนื้อบางมีรสเปรี้ยวและหวาน
มะกา
พลอง
ขันทองพยาบาท
มะนาวผี
กระเบากลัก
ลำไยป่า
 
พรรณไม้ของสังคมพืชตามหน้าผา..... ( นำภาพมาให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น )
 
ไม้เถา ขึ้นแทรกในซอกหิน ตามหน้าผาชัน ห้อยระย้าลงมาตามหน้าผา
ไม้ล้มลุกสูง 2-5 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาว ลำต้นรูปสาม-สี่เหลี่ยม อวบน้ำมีหนามแข็งตามสัน
ไม้พุ่ม ขึ้นได้ดีตามซอกหินของหน้าผา และโขดหินชายฝั่ง ใบเดี่ยวคล้ายใบมะขาม
ไม้พุ่ม กิ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ขึ้นได้ตามซอกหินผา ลำต้นเป็นพุ่มแน่น
ไม้ต้นขนาดเล็ก ขึ้นตามซอกหินผา โคนและเหง้าใหญ่แข็งแรง ยึดซอกหินอย่างมั่นคง
ตานหม่อน
สลัดได
ช้ามะขามป้อม
ก้างปลา
ระกำป่า
 
พรรณไม้ของป่ารุ่น ป่าเหล่า หรือป่าใสอ่อน..... ( นำภาพมาให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น )
 
ชื่อเกาะตั้งมาจากชื่อพรรณไม้ชนิดนี้ เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง ดอกและใบอ่อนนำมาแกงได้
ไม้เถาเนื้ออ่อน มีเหง้าอวบน้ำใต้ดิน ลำต้นเลื้อยพันไปตามพงหญ้าและพุ่มไม้
ไม้เถาเนื้อแข็ง กลีบดอกสีขาว มีลายเส้นสีน้ำตาลอมม่วง เป็นพรรณไม้หายากชนิดหนึ่ง
พบขึ้นกระจัดกระจายบนพื้นที่โล่ง บนเกาะแสมสาร เป็นไม้ยางประเภทผลัดใบของป่าเต็ง-รัง
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบขณะออกดอก ดอกดกออกบนช่อแน่นตามกิ่ง
ไม้ต้นขนาดเล็ก เมื่อออกดอกจะผลัดใบทั้งต้น ดอกดก ออกเป็นช่อ
แสมสาร
ดองดึง
แสลงพัน
เหียง
เสลาใบใหญ่
กุ่มบก
 
 
ปะการังเห็ด
ปะการังผักกาด
ทุกสรรพสิ่ง ล้วนพึ่งพากัน
ฟองน้ำครก
ดอกไม้ทะเล
ปะการังจาน
ปะการังดอกกระหล่ำ
ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโต๊ะ
ปะการังรังผึ้ง
ปะการังสมองร่องเล็ก
ปะการังสมองร่องใหญ่
ชมความสวยงามใต้ผืนน้ำของเกาะแสมสาร
 


  ปัจจุบันเกาะแสมสารเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้ว...
 
เกาะแสมสารในปัจจุบัน... มีหน่วยงานของกองทัพเรืออันได้แก่ " หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ " หรือที่เราเรียก
กันแบบย่อๆว่า " นสร. " เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่บนเกาะแสมสารแห่งนี้  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน นิสิต
หรือนักนักศึกษา ไม่ว่าจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาแบบส่วนตัวต้องการที่จะมาเยี่ยมชมเกาะแสมสารเพื่อ " สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช " โดย
ในการเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่และวิทยากรจากหน่วยงาน " นสร." จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และอธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
 
 
รูปแบบของการเข้าเยี่ยมชมเกาะแสมสารจะเป็นการเยี่ยมชมพรรณไม้ที่อยู่บนเกาะแสมสาร และพืชที่ทำการ
อนุรักษ์ รวมถึงพืชหายากที่ทางโครงการได้ทำการอนุรักษ์ไว้บนเกาะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมและนอก
จากนี้ยังมีการชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ผืนน้ำของเกาะแสมสาร     โดยเป็นการดำผิวน้ำชมปะการังใต้น้ำโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเกาะแสมสารคอยดูแลและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด   เกาะแสมสารแห่งนี้ไม่อนุญาติให้มีการค้างแรมและไม่มีอาหาร
จำหน่ายบนเกาะ  เนื่องจากมีสถานที่พักจัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งอยู่ในบริเวณของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะ
เลไทย ผู้ที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเกาะแสมสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อน...
 
 
ค่าย อบต.เกล็ดแก้ว
ศึกษาพันธ์พืชบนเกาะแสมสาร
ศึกษาหินแกรนิต
วิทยากรกำลังบรรยายให้น้องๆฟังเรื่องปะการัง
วิทยากรบรรยายเรื่องเม่นและปลิง
ผ่าเม่นและปลิง
สำรวจระบบนิเวศหาดทราย
สำรวจระบบนิเวศหาดหิน
สิ่งมีชีวิตที่พบในหาดหิน และหาดทราย
ดำน้ำชมปะการัง
อุปกรณ์สำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย
ที่พักมีจัดเตรียมไว้ให้แยกชายหญิง
ภาพด้านซ้ายมือคือภาพกิจกรรมบนเกาะแสมสาร สำหรับการ
เยี่ยมชมเกาะแสมสารสามารถเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ    หรือ
หากมาแบบหมู่คณะจะเป็นแบบ    ค่ายสองวันหนึ่งคืน   หรือแบบ
ค่ายสามวันสองคืน    หรือแบบค่ายวิชาการ    โดยท่านสามารถดู
กำหนดการตามตัวอย่างค่ายที่ผ่านมาด้านล่างนี้โดยท่านสามารถ
นำไปปรับกำหนดการและแผนต่างๆ   เพื่อให้เข้ากับกลุ่มของท่าน.
 
 
แผนที่ไปเกาะแสมสาร
.....ติดต่อเยี่ยมชมเกาะแสมสาร.....
เบอร์โทรศัพท์... 038-432471, 038-432473,
089-6034663, 086-4206754
 
แผนที่ไปเกาะแสมสารด้านซ้ายมือนี้ใช้เส้นทางเดียว
กับทางไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทยโดยท่านต้องนั่งเรือไปเกาะแสมสารที่ท่าเรือ
เขาหมาจอ ตามแผนที่ด้านซ้ายมือนี้
 
ขอขอบคุณ...ข้อมูลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ที่ได้นำมาจัดทำในครั้งนี้
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลใน
การจัดทำ " เยี่ยมชมเกาะแสมสาร " ของเว็บไซต์สัตหีบบีชในครั้งนี้...ขอบคุณครับ
 
เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่สะดุดและเพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่พัก
เพื่อนๆสามารถ ...คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่ของสถานที่พักใกล้เคียง>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 19102009/Y7)