กลับสู่หน้าเมนูหลัก
แนะนำท่องเที่ยวสัตหีบ
ข้อมูลที่พักในสัตหีบ
ข้อมูลร้านอาหารในสัตหีบ
การเดินทางมาเที่ยวสัตหีบ
มีภาพสวยๆให้ชมกัน
แนะนำกีฬาน่าสนใจ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2525   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริกับ นายสุหะ ถนอมสิงห์
ซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากที่ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดญาณสังวราราม
ทรงพบว่าพื้นที่ใช้ทำการเกษตร  ของเกษตรกรที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ของวัดญาณฯ  ประสบปัญหาในการทำการเกษตร
สภาพพื้นที่เสื่อมโทรมขาดแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร    พื้นที่ป่าโดยรอบขาดสภาพสมดุลย์ของระบบ
นิเวศวิทยาเนื่องจากถูกราษฎรเข้าไปบุกรุกทำลายโดยขาดความความรู้ความเข้าใจ จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการ
เข้าไปช่วยแก้ไขโดยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบที่ประสบปัญหา เช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการการให้ความรู้แก่เกษตร
กรรวมถึงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณโครงการโดยรอบ...
" เขาชีโอนในอดีต "
เป็นสภาพป่าเสื่อมโทรม
แห้งเหี่ยว กันดาร
ไม่มี.....ไม้ใหญ่ซักต้น
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2526   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราช
ดำเนินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และได้ทรงมีพระราชดำริกับ นายสุหะ ถนอมสิงห์ ในเรื่อง
ของโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม โดยมีเนื้อหาที่กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1. ให้กรมป่าไม้ดำเนินการปลูกป่าบริเวณรอบเขาชีโอน  ที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพปรกติ
2. การที่กรมป่าไม้จะขอดำเนินการทำสวนสัตว์เปิดด้านสัตว์ปีก และสัตว์กีบบริเวณรอบ
อ่างเก็บน้ำเขาชีโอนนั้น   ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้สามารถจัดทำได้ตามความเหมาะสม
3. ให้ส่วนราชการต่างๆดำเนินการปลูกต้นไม้ ทั้งในส่วนที่กรมชลประทานสามารถส่งน้ำ
ได้และทั้งในส่วนที่กรมชลประทานไม่สามารถส่งน้ำได้ โดยให้กรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ.
...........................................................................................................
กรมป่าไม้ได้สำรวจและเลือกพื้นที่ บริเวณป่าเขาชีโอน โดยได้ประกาศให้เป็น

" เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน " โดยกระทรวงเกษตร ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528 และลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2528...
...........................................................................................................
" เส้นสีฟ้า คือเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน "
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ภายใต้โครงการพัฒนา
พื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่นั้นประกอบไปด้วยท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และตำบลพลูตาหลวง ตำบลนาจอมเทียน อำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,299 ไร่ หรือ 3.68 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางกายภาพ   ภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 80-308
เมตร จุดที่สูงที่สุดคือยอดเขาชีโอน พื้นที่หรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เนื่องจากถูกใช้พื้นที่เพื่อใช้ทำการเกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะอากาศแบบ Tropical  savana ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1200 มิลลิเมตร
ทรัพยากรธรรมชาติ  พื้นที่ในอดีตมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง มีไม้ที่สำคัญเช่น ยางนา ตะเคียน มะค่าโมง ฯลฯ แต่เนื่อง
จากพื้นที่ผ่านการทำสัมปทาน  นำเอาไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจออกไปจนแทบไม่เหลือ อีกทั้งยังถูกการบุกรุกครอบ
ครองจากชาวบ้านเพื่อใช้ทำเกษตรกรรม  ทำให้พื้นที่ทั่วไปกลายเป็นไร่ร้าง  และเป็นป่าเสื่อมโทรมที่ขาดการดูแล
ชุมชนรอบพื้นที่  มีชุมชนที่อยู่รอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 4 หมู่บ้านอันได้แก่
บ้านโรงน้ำตาล   อยู่ทิศตะวันออกของพื้นที่ มีประมาณ 200 หลังคาเรือน  ประชากร 1000 คน
บ้านเขาบายสี   อยู่ด้านด้านทิศใต้ของพื้นที่ มีประมาณ 300 หลังคาเรือน  ประชากร 1500 คน
บ้านเขาชีจรรย์  อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีประมาณ 320 หลังคาเรือน ประชากร 1800 คน
บ้านหนองจับเต่า ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีประมาณ 400 หลังคาเรือน ประชากร 2000 คน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และแรงงานวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่รับจ้างอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่มีอยู่ภายใน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เพื่อคุ้มครอง และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพให้ระบบนิเวศมีความสมดุลย์ สามารถเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษ์
ลักษณะของงานของเขตห้ามล่าเขาชีโอน อาจแบ่งลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้ งานในส่วนคุ้มครองระบบนิเวศ อันได้แก่การป้องกันและการปราบปราม
การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ งานในส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์น้ำ งานในส่วนของการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ งานของการประชาสัมพันธ์ งานในส่วนการอำนวยการและการพัฒนา  ให้เขตห้ามล่าของเขาชีโอนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป
โครงสร้างการบริหาร   เขตห้ามล่าเขาชีโอน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยา
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ 1 ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 5 ตำแหน่ง พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง
โดยมีนาย ธิติกร กิตตินันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแห่งนี้
ผลการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันรักษาป่า  ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ระยะทาง 9600 เมตร
และกรมโยธาได้ก่อสร้างทางลาดยางรอบพื้นที่ประมาณ 9 กิโลเมตร ทำให้สามารถตรวจสอบป้องกันการกระทำผิด
กฏหมาย รวมถึงการป้องกันไฟป่า โดยการทำแนวกันไฟ กำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงโดยรอบพื้นที่        
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพของป่าจากที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับ
คืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ จนในปัจจุบันสามารถฟื้นฟูสภาพของป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ไม่ต่ำกว่า 1600 ไร่       
การลาดตระเวณทางเท้า.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
การจับกุมผู้กระทำผิด.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
การจัดทำแนวกันไฟให้ห่างจากแนวรั้ว.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ทำแนวกันไฟโดยแบ่งเป็นแปลง.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
กวางป่า.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
กวางป่าที่ดำรงชีวิตตามธรรมชาติ.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ละอง-ละมั่ง สัตว์ที่ร้านอาหารป่าชอบ.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ลิงลมหรือนางอาย.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ตัวลิ่น.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ผีเสื้อพันธ์อะไรไม่รู้ครับ.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
เข้าไปดูแล้วกันว่ามันกำลังทำอะไรกันอยู่.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
หางพลิ้ว.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
นกอะไรช่วยบอกที.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
พบได้ที่นี่.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
นกเหล่านี้เข้ามาอยู่เองนะครับ.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
สีสรรสวยงาม.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
นกแซงแซวสวรรค์.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
นกจาบดินอกลาย.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ไฮไลต์เด่น...ของเขตห้ามล่าในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่า   ที่สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ซึ่งมีหน้าที่สนองแนวพระราชดำริ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ป่าวิจัยและเพาะเลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์เช่น ละอง-ละมั่ง, กวาง, เก้ง, เนื้อทราย
และสัตว์สงวนอื่นๆจนประสบความสำเร็จ และมีจำนวนมากอยู่ภายในสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงซึ่งได้ศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ในการที่จะปล่อยสัตว์ต่างๆเหล่า
นี้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ก็สอดคล้องกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนซึ่งหลังจากที่เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ของป่าเสื่อมโทรมในอดีตจนกลายมาเป็นป่าที่สมบูรณ์และ
มีพื้นที่กว่า 3000 ไร่ก็ได้ทำการทดลอง ปล่อยสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากศูนย์วิจัยให้กลับเข้าสู่ป่าของเขาชีโอน จนในปัจจุบันสามารถขยายพันธ์ตามธรรมชาติรวม
ถึงมีสัญชาติญาณของสัตว์ป่าเหมือนดังเดิม และนอกจากนี้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนยังได้มีการสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสัตว์ป่าเพิ่มเติมให้กับสัตว์จน
ในปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่า ได้มีการขยายพันธ์อย่างรวดเร็วและที่เขตห้ามล่าก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาธรรมชาติ และพฤติกรรมของสัตว์ป่าด้วย
เยาวชนอนุรักษ์ป่ารุ่นเยาว์.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ก่อนออกรอบต้องอบรมก่อน.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ทำรังเทียมให้นก.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
เด็กโตขึ้นมาอีกหน่อย ก็ร่วมอนุรักษ์ด้วย.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
จัดนิทรรศการนอกพื้นที่.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
เสื้อเหลือง ใจอนุรักษ์.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
อยู่บ้านไม่เคยทำ มาที่นี่ได้ทำครับ.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
นักศึกษา รวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ได้มือแตก กันวันนี้แหละ.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ทำโป่งเทียม.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
บริษัทหลายแห่ง มีชมรมการอนุรักษ์ด้วยครับ น่าชื่นชม.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
อปพร. มาทำการฝึกที่เขาชีโอน.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
อปพร. ผจญเพลิง.....ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ไฮไลต์เด่น...ของเขตห้ามล่าในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์   ปัจจุบันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะ
สมทางด้านการศึกษาวิจัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือนักวิชาการสัตว์ป่า ซึ่งในปัจจุบันกระแสการตื่นตัวในเรื่องของภาวะโลกร้อน ต่างส่งผลกระทบให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์ ซึ่งเขตห้ามล่าเขาชีโอนหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการฟื้นฟูป่าที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมในอดีตให้กลับ
มามีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าสามารถแพร่ขยายได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติ  และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนยังเป็นที่สนใจของ กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักศึกษา
หรือหน่วยงานหลายหน่วยงาน  ที่ต้องการเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเช่นการปลูกป่า การอนุรักษ์ดินและน้ำ การศึกษาสภาพของ
ธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์ป่า  โดยมีการให้ความรู้จากวิทยากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในปัจจุบันเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะได้นำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้จริงที่เขาชีโอนแห่งนี้ไปต่อยอด ให้กับคนอื่นได้รับทราบต่อไปสัตหีบบีชดอทคอม   ได้มีโอกาสเข้าไปทำข้อมูลใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ทิ้งระยะห่างในการทำข้อมูลเรื่องเขา
ชีโอนมานานแล้ว ช่วงหน้าฝนนี้คงเหมาะกับการทำสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพวกธรรมชาติ พวกป่าเขาซึ่ง
พวกต้นไม้ ใบหญ้าก็คงเขียวชอุ่มสวยงามเราก็เลยติดต่อเพื่อเข้าไปขอข้อมูล และทำเรื่องราวของเขาชีโอนนำมา
อัพเดทข้อมูล ทั้งเรื่องราวและรูปภาพในปัจจุบันของเขตห้ามล่าเขาชีโอน แห่งนี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบกัน.....         
ปัจจุบันเมื่อเพื่อนๆขับรถเข้ามาที่เขตห้ามล่าเขาชีโอน ก็จะพบรถยนตร์หรูหรา คันละ
หลายล้านบาท ขับสวนเข้าออกใช้เส้นทางนี้มากผิดปรกติ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะ
มีโครงการบ้านจัดสรรหรูหรา ทั้งยังมีการเตรียมก่อสร้างคอนโดมิเนียมทำคอมเพล็กซ์
และรีสอร์ทเพื่อให้เศรษฐีได้เข้ามาจับจองโดยมีวิวสวยของ  พระพุทธรูปแกะสลักหน้า
ผาเขาชีจรรย์ ติดกันก็ยังมีผืนป่าเขตห้ามล่าเขาชีโอนให้ดูเป็นแบล็กกราวด์อีกด้วย..?
ประตูทางเข้าหลักของเขตห้ามล่าเขาชีโอนครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
จะมีป้ายบอกทางสถานที่ภายในเขตห้ามล่า...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
หากมาทำกิจกรรมรถใหญ่ หรือเล็กก็ต้องมารวมกันที่นี่ก่อนครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
จะแสดงบอร์ดแนะนำแนวทางการอนุรักษ์...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
หลังจากที่...  เราได้นัดหมายกับมัคคุเทศก์ของเราตอนช่วง 8 โมงครึ่งว่าจะเจอกัน ที่สำนักงานของเขต
ห้ามล่าเขาชีโอน บนเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปพบตามนัดหมายก็พบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ของภูมิประเทศใกล้ๆกับ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์และบริเวณติดกับแนวรั้วของเขตห้าม
ล่าของเขาชีโอน ซึ่งได้ทราบมาว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะแปรสภาพไปเป็นโครงการก่อสร้างหรูหราเกิดขึ้น
ที่นี่ นึกหวั่นใจว่าต่อไปสองสถานที่นี้ทั้งพระพุทธรูปแกะสลักและเขตห้ามล่าเขาชีโอนจะเป็นเช่นไรต่อไป 
ทราบมาแน่ๆคือต้องมีปัญหาเรื่องน้ำ เพราะที่นี่ไม่มีโครงการน้ำประปาต้องใช้น้ำบาดาลจากใต้ดินซึ่ง
น้ำใต้ดินปรกติก็จะเป็นน้ำที่ใช้สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าโดยรอบ  เมื่อมีคนอยู่มากขึ้นความต้องการ
น้ำก็มากขึ้นเมื่อดึงน้ำใต้ดินมาใช้ ป่ารวมถึงเกษตรกรชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบต่อไปจะทำอย่างไร
สำนักงานของเขตห้ามล่าครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
บ้านพักรับรองหลังแรก มีแต่พัดลมครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ห้องน้ำของบ้านพัก อยู่กันตามสภาพครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
บ้านพักอีกหลังครับ หลังนี้คงดีหน่อยมั๊ง เพราะมีห้องน้ำอยู่ด้านใน...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
สถานที่จัดอบรม...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ห้องอบรมด้านใน จัดห้องตามสภาพครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแห่งนี้...  เมื่อเราผ่านจุดรักษาการณ์ก็จะพบกับ ป้ายบอกทาง
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ามาติดต่อ  โดยที่นี่นอกจากจะเปิดเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องของ
การอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำแล้วยังมีพวกผู้ที่เข้ามาปฎิบัติธรรม โดยอาศัยความสงบของเขตห้ามล่าแห่งนี้
นั่งวิปัสนาอีกด้วย  แล้วยังมีสวนสัตว์ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่เราเคยเล่าว่าเค้าประสบความสำเร็จ
ในการขยายพันธ์สัตว์ป่าหายาก พอสำเร็จแล้วก็ปล่อยให้เข้าป่าที่เขาชีโอนให้มันขยายพันธ์เองนั่นแหละ
ครับหากท่านมารถบัส รถตู้ ยังไรเสียหลังจากที่ได้ติดต่อขออนุญาติ จากเขตห้ามล่าแล้วเข้ามาก็คงต้อง
จอดรถที่จุดเดียวกันที่ลานกว้างที่ภาพด้านบนนั่นแหละครับ  แล้วก็คงต้องมีการบรรยายทำความเข้าใจ
หรืออาจเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นจากบอร์ดที่ศาลาต้อนรับของเค้าก่อน.................................................
ผมเองมาถ่ายภาพในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้พบกันครั้งแรกนะครับ ผมจึงเข้าไปที่สำนักงาน
ของเขตห้ามล่า ที่นี่จะมีห้องพักสำหรับกลุ่มคนหรือหมู่คณะที่จะพักค้างคืนเพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องห้อง
ที่เห็นก็อยู่กันตามสภาพครับตามอัตภาพ  มีเรือนพักอยู่สองหลัง และมีสถานที่ใช้จัดอบรมอีกหนึ่งหลัง
สภาพของมันก็เสื่อมโทรมกันไปตามกาลเวลา ต้องรองบประมาณจากทางราชการในซ่อมแซมเท่านั้น.
.........................................................................................................................................
ผลงานโป่งเทียมของ บริษัทโตโยด้า ชมรมอนุรักษ์...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ที่คุณเหนื่อยในวันนั้น  มันได้ใช้แล้ว  ในวันนี้ครับ...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
ร่องรอยชัดเจน ของรอยเท้าสัตว์...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
รอยนี้ มีมากกว่าหนึ่งตัว...ดูภาพใหญ่คลิ๊ก
แล้วความสุขใจก็เกิดขึ้น... เมื่อได้รับทราบจากผู้นำทางว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานติดต่อเข้ามาดูงาน และจัดอบรมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า ดิน
และน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกลุ่มที่ต้องการจะศึกษาชีวิตของสัตว์หรือส่องสัตว์ในยามค่ำคืน  ไม่ว่าจะเป็นชมรมจากกลุ่มบริษัท จากทาง
ราชการ หรือทางสถานศึกษาต่างๆซึ่งเขตห้ามล่านี้ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆในการให้ความรู้ นอกจากท่านเองจะอนุเคราะห์ให้กับเขตห้ามล่าตามแต่ท่านเอง
ผู้นำทางพาผมเข้าไปชมโป่งเทียมเป็นโป่งเกลือเทียมเลียนแบบตามธรรมชาติที่
บริษัทโตโยด้า ได้พาชมรมอนุรักษ์ของบริษัทมาทำไว้ห่างเพียงแค่อาทิตย์
เดียวก็มีสัตว์ป่าเข้ามาใช้บริการแล้ว นี่แหละครับที่สัตหีบบีชต้องการจะนำเสนอสถานที่แห่งนี้มาไว้ให้ท่านได้ใช้สถานที่ของเขตห้ามล่าเขาชีโอนแห่งนี้ในการ
เรียนรู้ธรรมชาติที่นี่อาจเหมาะสมกลับกลุ่มคนหรือหมู่คณะ ที่ต้องการจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวปรกติที่จะชื่นชอบกับความ
สวยงามของธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่นี่คงเทียบไม่ได้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากเขาเขียวเองมีรายได้จากการเข้าชม แต่ที่นี่สัตว์
จะมีสภาพความแตกต่างค่อนข้างมากกว่าเขาเขียว เนื่องจากสัตว์จะขยายพันธ์เองหากินเอง เรียกง่ายๆว่ามีความเป็นสัญชาติญาณสัตว์ป่ามากกว่าครับ.....
อย่างที่ผมบอกท่านว่า ในอนาคตเราไม่อาจทราบได้ว่าผืนป่าแห่งนี้ ต่อไปข้างหน้าทั้งป่า และสัตว์ต่างๆที่อาศัย
อยู่ในเขตห้ามล่าเขาชีโอนแห่งนี้จะมีสภาพเป็นเช่นไร ในตอนนี้เราสามารถฟื้นฟูป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมในอดีตให้กลับ
มามีสภาพสมบูรณ์จนสัตว์ป่าสามารถอยู่อาศัยและขยายพันธ์ตามธรรมชาติได้และ มีความปลอดภัยอยู่บนพื้นที่ 3000 ไร่
ของเขตห้ามล่าแห่งนี้ ด้วยทีมผู้ดูแลป่าทีมนี้ ด้วยงบประมาณของทางราชการที่จำกัดเท่านี้ ลองนึกสภาพดูว่าหากบ้าน
เมืองเรามีป่าที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเช่นนี้ อยู่ตามจุดต่างของแต่ละจังหวัด เราคงไม่ต้องมาคอยห่วงสภาพแห้งแล้งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผมมีความรู้น้อย ผมรู้เพียงแค่ มีป่า ก็มีน้ำ มีสัตว์ป่า ใช่ไหมครับ...
การเดินทาง สำหรับการเดินทางเพื่อมาเที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแห่งนี้ ใช้ถนนสุขุมวิทเส้นทางที่จะ
มาอำเภอสัตหีบ โดยหากท่านมาจากกรุงเทพเมื่อท่านผ่านพัทยาแล้วเข้าเขตของบ้านอำเภอให้ใช้ทางเข้าทาง
วัดญาณสังวราราม แล้วขับผ่านอเนกกุศลศาลาก็จะพบกับประตูทางเข้าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
ติดต่อเข้าเยี่ยมชมหรือจองบ้านพัก กับ คุณ.ธิติกร กิตตินันท์ ( หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน )
เบอร์โทร 01_8747229 แจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าชม ( จำนวนคนมากน้อยไม่สำคัญมีใจก็พอ )
หรือส่งจดหมายมาที่ ตู้ ป.ณ.11 ไปรษณีย์บ้านอำเภอ   ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เบอร์โทรติดต่อเพิ่มเติม  คุณ.วสันต์ พิเนตรทัน (อำนวยการท่องเที่ยว) 086_3857896
คุณ.เผด็จ พรพรหมวินิจ (ประชาสัมพันธ์) 089_4550834
แผนที่ทางไปเขตห้ามล่าเขาชีโอน.....สงสัยอย่างไรโทรไปถามเค้าแล้วกันครับ ไม่มีภาพใหญ่ให้ดูหรอก
เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่สะดุดและเพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่พัก
เพื่อนๆสามารถ ...คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่ของสถานที่พักใกล้เคียง>> Sattahipbeach.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือส่วนรวม <<
>> การนำรูปภาพ หรือ บทความ ที่สมาชิกส่งเข้ามาไปใช้กรุณาให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานนั้นด้วย...นะเออ <<
| ติดต่อสัตหีบบีช | (อัพเดทล่าสุด 18102009/Y7)